Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy je na jedné straně společnost JACER – CZ, a.s., IČ 25410105, DIČ CZ25410105, se sídlem náměstí Prokopa Velikého 466/12b, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1235 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na druhé straně je kupující (dále jen „Kupující“).

 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 3. Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 4. Podnikatelem je každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována (mj. pro účely ochrany spotřebitele) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s uvedenými VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno na webových stránkách www.rajdreva-jacer.cz.

 6. Tyto VOP jsou platné pro nákup v maloobchodních prodejnách RÁJ DŘEVA a v internetovém obchodě www.rajdreva-jacer.cz.

 

Kupní smlouva

 1. Umístěním nabídky prodeje zboží, resp. služeb na internetových stránkách (www.rajdeva-jacer.cz) vyjadřuje Prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, resp. službu.

 2. Akceptace kupní smlouvy vzniká okamžikem, kdy Kupující vloží zboží, resp. službu do košíku.

 3. K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy Prodávající obdrží závaznou objednávku od Kupujícího elektronicky, přičemž o této skutečnosti je Kupující neodkladně informován e-mailem. Upozornění obdrží na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při uzavírání objednávky v internetovém obchodě na stránce www.rajdreva-jacer.cz.

 4. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

 5. Od chvíle uzavření kupní smlouvy vznikají Kupujícímu Prodávajícímu práva a povinnosti, jež jsou uvedeny v kupní smlouvě.

 6. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně rozepsán.

 

Cena

 1. Ceny zboží, resp. služeb jsou stanoveny ceníkem Prodávajícího. Kupní cena pro jednotlivé kupní smlouvy je stanovována ceníkem Prodávajícího platným ke dni doručení objednávky Prodávajícímu.

 2. Pro stanovení ceny je vždy směrodatné datum potvrzení objednávky Kupujícího.

 3. Úhradu kupní ceny lze provést následujícími způsoby:

  1. Dobírkou –při přebírání zboží na prodejně RÁJ DŘEVA nebo od dopravce hradí Kupující cenu v hotovosti, nebo platební kartou (u přepravce je možné platit pouze v hotovosti),

  2. Na fakturu – tento způsob platby je určen jen Podnikatelům; datum splatnosti a číslo bankovního účtu je uvedeno na faktuře. Možnost platby na fakturu je možné pouze po předchozím stanovení podmínek s obchodním manažerem pro velkoobchodní zákazníky.

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve po úplném zaplacení kupní ceny.

 2. Ceny jsou uvedeny v české měně. Pokud bude objednávka placena v cizí měně, bude cena určena na základě měsíčního kurzovního lístku ČNB ze dne, ve kterém byla provedena objednávka.

 3. Daňový doklad ve fyzické podobě je odeslán Kupujícímu společně se zbožím. Daňový doklad slouží také jako záruční list. Elektronická kopie daňového dokladu bude Kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu po převzetí objednaného zboží. Daňový doklad může Kupující také obdržet fyzicky při vyzvednutí a úhradě zboží při osobním vyzvednutí na prodejně. 

 

Doprava

 1. Způsob dodání zboží má možnost kupující zvolit při dokončování objednávky v internetovém obchodě na stránkách www.rajdreva-jacer.cz.  Dodání objednaného zboží je realizováno dvěma způsoby:

  1. Osobní odběr – při osobním odběru je možno přebrat objednané zboží na prodejnách RÁJ DŘEVA; aktuální seznam prodejen je k dispozici na webových stránkách www.rajdreva-jacer.cz,

  2. Doprava po ČR – dodání objednaného zboží v rámci České republiky je možno zprostředkovat dopravcem, který je blíže definován v následujícím bodě.

 1. Doprava objednaného zboží v rámci České republiky je zprostředkována vlastní dopravou Prodávajícího či externí přepravní společností (dále jen „Dopravce“).

 2. Výše přepravného v rámci České republiky je kalkulována individuálně pro každou objednávku. Cena je závislá na hmotnosti a rozměru zboží, vzdálenosti, nárocích na přepravu a balení zboží. Prodejce nejpozději do 24 hod. po obdržení požadavku na dopravu seznámí Kupujícího s cenou přepravného. Smluvní dohoda o přepravě je stanovena telefonicky či e-mailem.

 3. Při přebírání objednávky je nutné, aby Kupující zkontroloval úplnost zásilky – zjevné vady je nutno ihned oznámit a poznamenat do dodacího listu. Zásilku v těchto situacích je možno převzít bez obavy z následného uplatňování škody.

 4. Na vady a neúplnost zásilky, jež nebude uvedena v dodacím listu, nebude při reklamaci brát zřetel.

 

Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodejce se zavazuje informovat návštěvníky internetového obchodu o dostupnosti jednotlivých produktů.

 2. Prodejce dodá Kupujícímu zboží s vlastnostmi, na kterých se obě dvě strany domluvily.

 3. Prodejce se zavazuje k tomu, že dodané zboží splňuje veškeré požadavky, které na něj kladou obecně závazné normy.

 

Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé registrační údaje – zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být dodáno objednané zboží. Kupující musí také uvést jméno osob oprávněných k převzetí zboží v nepřítomnosti Kupujícího.

 2. Kupující je povinen objednané zboží zkontrolovat a případné vady nahlásit Dopravci.

 3. Při převzetí zboží je Kupující, resp. osoby oprávněné převzít zboží, povinen podepsat dodací list.

 

Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Není-li v kupní smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak, odpovídá Prodávající za vady zboží dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující je povinen provést kontrolu kvality a zjevných vad zboží neprodleně po jeho předání a převzetí. Odchylky od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z dokumentace a značení zboží, je kupující povinen reklamovat u Prodávajícího písemně.

 3. Uplatnění nároků na vady či výměnu je vyloučeno, bylo-li zboží jakkoliv opracováno, zabudováno, poškozeno, znehodnoceno či jinak upraveno Kupujícím.

 4. Kupující není oprávněn uplatňovat nároky z vad zboží, které vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží. Při použití je Kupující povinen dodržet technologické postupy nebo způsob použití předepsaným výrobcem.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a jedná-li se o:

  1. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

  2. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 1. Pro odstoupení od smlouvy je nutné, aby s touto skutečností Kupující seznámil Prodávajícího. Tuto skutečnost oznámí Kupující Prodávajícímu skrz:

  1. E-mailovou adresu nejbližší prodejny; seznam aktuálních e-mailových adres je na webové stránce www.rajdreva-jacer.cz;

  2. E-mailovou adresu obchodního zástupce pro velkoobchod; seznam e-mailových adres je uveden na webové stránce www.rajdreva-jacer.cz.

 1. Po obdržení e-mailu o odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen bez odkladu informovat Kupujícího.

 2. Při odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo předá Kupující, nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy, zboží, které obdržel od Prodávajícího.

 3. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu peníze nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží nebo po prokázání odeslání zboží.

 4. Pokud dojde při uzavření kupní smlouvy k poskytnutí daru ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen vrátit tento dar při odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupení od smlouvy je možné ze strany Kupujícího uplatnit pouze v případě, že byly dodrženy podmínky uvedené v odstavci Ostoupení od smlouvy. 

 

Ochrana osobních dat

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Vyplněním objednávky v internetovém obchodě dává Kupující Prodávajícímu právo ke shromažďování a archivaci osobních údajů a údajů o učiněných nákupech.

 3. Získané údaje nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty, výjimku tvoří DopravceDopravci je sděleno nutné minimum informací, které je nutné pro bezproblémové dodání zboží.

 4. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů.

 

Závěrečné ustanovení

 1. V případě rozdílných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

 2. Nákupem souhlasí Kupující se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je platný výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Ochrana osobních údajů a cookies

 1. Společnost JACER – CZ, a.s., IČ 25410105, DIČ CZ25410105, se sídlem náměstí Prokopa Velikého 466/12b, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1235 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Kupujícího spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty kupujícím zasíláme pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou JACER – CZ, a.s., tedy správcem osobních údajů.

 

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@jacer.cz
 2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.rajdreva-jacer.cz užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto VOP a Ochrana osobních údajů a cookies nabývají účinnosti od 01. 11. 2020

Ústí nad Labem

Zimní otevírací doba (listopad - únor)
Po-Pá 08:00 - 16:00, So 08:00 - 12:00 (ne Liberec)

Letní otevírací doba (březen - říjen)
Po-Pá 07:00 - 16:00, So 08:00 - 12:00 (ne Liberec)

Ústí nad Labem

map

Žižkova 3363/78
(parkoviště MAKRO)
Ústí nad Labem, 400 01

+420 733 733 363rajdrevaustijacer.cz

Přejít na pobočku

Hradec Králové

map

Rovná 181
(parkoviště MAKRO)
Březhrad, Hradec Králové, 503 32

+420 731 616 767rajdrevahradecjacer.cz

Přejít na pobočku

Praha

map

Tůmovka 110
(Za čerpací stanicí TANK ONO)
Předboj, 250 72

+420 734 850 860rajdrevaprahajacer.cz

Přejít na pobočku

Plzeň

map

Rokycanská 2656/2,
(parkoviště Albert)
Plzeň 4, 301 00

+420 603 162 667rajdrevaplzenjacer.cz

Přejít na pobočku

Liberec

map

Partyzánská
(na konci ulice u zrcadla)
Růžodol XI – Liberec, 460 01

+420 733 733 060rajdrevaliberecjacer.cz

Přejít na pobočku

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout